Handige Sites

Hypotheekrente.nl werkt samen met Erkend Hypotheekadviseurs

Hypotheekrente.nl beschikt over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten

Hypotheekrente.nl is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening - KiFiD

Hypotheekrente.nl werkt samen met de stichting Nationale Hypotheek Garantie

Handige links
Bel mij terug
Breadcrums Startpagina » Hypotheekinfo » Hypotheeknieuws overzicht » Nieuwe regels voor hypotheekverstrekking

Nieuwe regels voor hypotheekverstrekking

HOUTEN – Per 1 augustus zullen strengere normen gelden voor het afsluiten van een hypotheek. Minister Jan Kees de Jager van Financiën schrijft maandag aan de Tweede Kamer dat consumenten op deze manier beschermt worden tegen overkreditering.

De maximale hoogte van een hypotheek zal beperkt worden tot 110% van de waarde van de woning. Het zal moeilijker worden om af te wijken van de inkomensnorm en maximaal de helft van de hypotheeksom mag aflossingsvrij zijn.

Bovengenoemde regelgeving staat beschreven in de nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen, welke afkomstig is van de Nederlandse banken en verzekeraars. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) zal streng toezicht houden op de naleving ervan.

Minister de Jager verwacht niet dat deze nieuwe regels ertoe leiden dat minder mensen een huis kopen. Huizenkopers kunnen volgens hem nog steeds voldoende lenen voor de financiering van een nieuwe woning. De Jager ziet de nieuwe code als een goede balans tussen het beschermen van de consument enerzijds en het openhouden van de woningmarkt anderzijds.

 

Bron: nieuws.nl


Geplaatst op 24 maart 2011

Geef reactie

Goeie zaak eindelijk. Er zijn huiseigenaars die een 100% aflossingsvrije hypotheek hebben, onvoorstelbaar. Alleen het moment van invoering van maximalisering van 50% is een beetje verkeerd moment nu de huizenmarkt niet echt hossanna is..

Quote dit bericht   Geplaatst op 24 maart 2011 door: anoniem


Lezers opgelet:
Er is op dit moment nog niet voor de 100% duidelijkheid of deze normbijstelling ook voor nhg financieringen gaat gelden straks.
Een woordvoerder van NHG "ging er van uit" dat het niet zo was (hij wist het niet zeker, maar wist wel te melden dat zij flink wat inspraak hebben in Den Haag en dit niet zonder slag of stoot zullen accepteren...) en dat de regelgeving voor nhg blijft bestaan naast de nieuwe voorstellen.

Dus met nhg straks nog steeds verbouwingen mee te financieren en de kosten koper tot maximaal 12% (inkl. 6% overdrachtsbelastingen).
Veel starters zal dit als muziek in de oren moeten gaan klinken, ook al is er na 4 dagen nog steeds geen duidelijkheid.

Aanvullende info:
De AFM heeft op mijn vraag nog geen eenduidig antwoord gegeven en postbus 51 heeft op mijn verzoek om opheldering na 4 dagen nog steeds geen reaktie gegeven. Ook JC de Jager doet er het zwijgen toe via zijn twitteraccount.

Dus: blijvende onduidelijkheid voor met name de starters en dat is in mijn beleving geen goede zaak in deze toch al dunne markt.

Quote dit bericht   Geplaatst op 25 maart 2011 door: Sietse Regnerus, Huis & Hypotheek Sneek

Zie onderstaand de brief die de minister van Financiën, mr. drs. J.C. de Jager heeft verstuurd naar de 2e kamer 21 maart 2011. Zie de link: http://cdn.ikregeer.nl/pdf/kst-105406.pdf

Hieruit blijkt dat het niet gaat om 50% van de hypotheeksom maar dat de werking van de nieuwe regelgeving net als die van NHG is. Namelijk 50% van de waarde van de woning.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 maart 2011

Met deze brief informeer ik u over de stand van zaken met betrekking tot de aanscherping van de ormen aangaande hypothecaire kredietverlening.

Op 29 november 2010 (TK II, 2010, Kamerstuk 29507, nr. 94) heb ik u bericht dat het besluit oetskader hypothecaire kredietverlening, met memorie van toelichting, na akkoord daarop van de ministerraad voor advies aan de Raad van State is voorgelegd. elijktijdig heb ik een brief naar de Nederlandse Vereniging van Banken gestuurd waarin ik heb aangegeven dat indien mocht blijken dat een gedragscode wordt opgesteld die voldoet aan randvoorwaarden zoals door mij geschetst, ik op dat moment zal afwegen of voorkoming van overkreditering goed geborgd kan worden met zelfregulering.

Deze randvoorwaarden waren:

* Het beperken van de mogelijkheid om meer te lenen dan de ‘loan-to-income’ norm (leencapaciteit van een consument voor een hypothecair krediet bepaald in relatie tot zijn inkomen), door vastomschreven, limitatieve uitzonderingsmogelijkheden (de zogenaamde explains) te hanteren.
* Het beperken van de maximale lening tot 112% van de aankoopwaarde van de woning, de zogenaamde ‘loan-to-value’ norm (leencapaciteit van een consument voor een hypothecair krediet bepaald in relatie tot de waarde van de woning) met een aflossing in 7 jaar tot 100%.
* Betere aansluiting van de normen voor consumptief en hypothecair krediet.

De NVB heeft mij een Gedragscode Hypothecaire Financieringen doen toegekomen (bijgevoegd) welke door bancaire sector en het Verbond van Verzekeraars wordt onderschreven 1). Ik ben samen met de Autoriteit Financiële Markten van mening dat deze nieuwe gedragscode een vergelijkbaar niveau van consumentenbescherming biedt als het besluit toetskader hypothecaire kredietverlening. Ik licht dit hierna toe.

Het voorstel van de NVB tot aanscherping van de regels omtrent hypothecaire kredietverlening bevat de invulling van de loan-to-income norm zoals door mij voorgesteld aan hand van het feedbackstatement van de AFM. Ook wordt het te verstrekken hypotheekbedrag gekoppeld aan de waarde van de woning, waarmee een loan-to-value norm wordt geďntroduceerd. Hypothecaire financiering mag – volgens de voorgestelde gedragscode - niet meer bedragen dan 104% van de
marktwaarde van de woning, waar van toepassing vermeerderd met op grond van de Wet op belastingen van rechtsverkeer verschuldigde overdrachtsbelasting. Dat komt neer op maximaal 110% van de aankoopwaarde van de woning. Hiermee wordt voldaan aan de door mij gestelde eis van een maximum loan-to-value. Daarnaast wordt in de gedragscode als voorwaarde opgenomen dat de verstrekte hypotheek voor een bedrag van ten hoogste 50% van de marktwaarde van de woning aflossingsvrij mag zijn. De voorwaarde dat de top in uiterlijk 7 jaar moet worden afgelost vervalt, maar hiermee wordt wel een effect bereikt dat op korte termijn grotendeels recht doet aan de door mij en de AFM
gewenste versnelde aflossing van de top. Op langere termijn heeft het beperken van het flossingsvrije gedeelte het positieve effect dat minimaal 50% van het hypotheekbedrag wordt afgelost (dan wel aan vermogen wordt opgebouwd).

Door de constructieve opstelling van de sector ligt hier al met al een pakket van maatregelen voor dat recht doet aan de door mij gestelde eisen en voldoende recht doet aan consumentenbescherming. Met de keuze voor zelfregulering wordt ook in ogenschouw genomen dat deze wijze van regulering het minst aan administratieve lasten met zich meebrengt. Daarnaast kan invoering op korte termijn plaatsvinden.

Overigens blijkt dat de bancaire sector de afgelopen tijd op een meer terughoudende manier mgaat met hypotheekverstrekking. Recent onderzoek van de AFM wijst uit dat er nog slechts in beperkte mate wordt afgeweken van de loan-to-income norm. Dat maakt dit tot een goed moment om het nieuwe toetskader in te voeren, aangezien ongewenste neveneffecten op de woningmarkt zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen.

Ik beschouw het voorstel dan ook, net als de Nationale Hypotheek Garantie, als een goede innvulling van de open norm voor verantwoorde (hypothecaire) kredietverstrekking zoals vastgelegd in de Wet op het financieel toezicht.

De AFM ondersteunt de met de gedragscode gekozen richting, zal toezicht houden op verantwoorde kredietverstrekking met inachtneming van de gedragscode. Ik zal daarom mijn verzoek om advies over de Algemene maatregel van Bestuur bij de Raad van State in trekken.

Er vanuit gaande dat ook uw kamer de conclusie deelt dat de voorliggende gedragscode voldoende consumentenbescherming biedt, kan de gewijzigde gedragscode per 1 augustus 2011 in werking treden.

De minister van Financiën,
J.C. de Jager

Quote dit bericht   Geplaatst op 30 maart 2011 door: A.V. Peterson

Dit zal voor verloedering van huizen in NL zorgen. Verbouwing en waardevermeerdering van huizen wordt onmogelijk gemaakt. Huizen die door verbouwing nog 20 jaar mee zouden kunnen zullen nu verwaarloosd worden, onverkoopbaar en zelfs onbewoonbaar worden op den duur.

De huizen markt is er slecht aan toe en dan dit ook nog bovenop. Mensen blijven zitten waar ze zitten en huren is ook geen aantrekkelijke optie meer. Mijn huis verkopen is inmiddels een nachtmerrie geworden en als ik het huis uiteindelijk verkocht krijg is het maar de vraag of ik een nieuw huis nog kan betalen met alsmaar onnodig stijgende hypotheekrentes en regelingen die nu echt niet kunnen en dat van een minister die zelf ruim 100% boven op de aankoopwaarde van zijn huis heeft geleent.

verdacht...

Quote dit bericht   Geplaatst op 01 april 2011 door: Koen

Naam:

Vul code in: Reactie code  

  « Vorig bericht   Hypotheeknieuws overzicht   Volgend bericht  »