Wijzigingen in NHG voorwaarden & normen per 1 januari 2012

7 november 2011

HOUTEN – Vanaf 1 januari 2012 zullen er een aantal wijzigingen van kracht zijn in de Voorwaarden & Normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Zowel de wijzigingen die op u als consument van toepassing zijn als de wijzigingen aan het adres van de geldverstrekker, worden hier door hypotheekrente.nl allemaal voor u op een rij gezet.

 

Kostengrens

De verruiming van de kostengrens voor woningen die in aanmerking komen voor een hypotheek met NHG loopt per 31 december af. De kostengrens, welke sinds 1 juli 2009 op € 350.000,-  lag, zal per 1 januari 2012 weer € 265.000,-  bedragen. Binnen de Tweede Kamer is er nog discussie gaande omtrent het terugbrengen van de NHG-grens tot het oude niveau. Zo pleit het CDA voor een verlenging van de regeling waarbij de verhoogde kostengrens op het niveau van € 350.000,- zal blijven. Minister de Jager van financiën is van plan de regeling gewoon volgens planning per 1 januari te laten aflopen, echter gaf hij wel aan de voor- en nadelen nog eens op een rij te gaan zetten.

 

Financieringslastpercentages

Budgetinstituut NIBUD heeft onlangs de woonquote, het deel van het inkomen dat mag opgaan aan woonlasten, naar beneden bijgesteld. Naar aanleiding hiervan heeft de NHG in haar nieuwe voorwaarden opgenomen dat vanaf 1 januari 2012 ook het inkomen van de partner voor een derde mag meetellen bij de berekening van het maximaal te lenen bedrag. Concreet betekent dit met name voor tweeverdieners met een laag inkomen verruiming van de financiële mogelijkheden. Voor de aankoop van een huis zouden zij namelijk zo’n tien- tot dertigduizend euro meer kunnen lenen dan nu het geval is.

 

Energiebesparende voorzieningen

In lijn met het advies van NIBUD onlangs uitbracht, is het bedrag dat, in het geval van energiebesparende maatregelen, buiten de NHG-toetsing kan worden gelaten verhoogd van €6.500,- naar €8.000,-. Eveneens dit bedrag mag buiten de NHG-toetsing worden gelaten wanneer het de aankoop van een woning betreft met een bestaand energielabel A++. In een dergelijk geval hoeft er geen specificatie te worden overlegd.

 

Pensioenleeftijd

In verband met de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd van 65 naar 66 jaar in 2020, zal ook de leeftijdsgrens waarop men dient aan te tonen wat de inkomsten zullen zijn na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, bijgesteld worden van 56 naar 57 jaar.

 

Erfpachtcanon

Indien er sprake is van een erfpachtconstructie waarbij de canon in een vooraf vastgelegde periode zal oplopen van een lage canon aan het begin van deze periode naar een hoger canon aan het eind van deze periode, dient er bij de NHG-toetsing  rekening te worden gehouden met het gemiddelde bedrag van het totaalbedrag dat betaald dient te worden over de periode dat de canon oploopt.

 

Dossiervorming

Met ingang van 1 januari 2012 dient de geldverstrekker zich te vergewissen van de juistheid van de gegevens op de documenten welke voor het verkrijgen van NHG benodigd zijn. Nadat het vaststellen van de juistheid van de documenten in kwestie, is het voor de geldverstrekker toegestaan om deze documenten digitaal vast te leggen. Tevens dient men in het hypotheekdossier alle in- en uitgaande stukken (correspondentie, e-mails en telefoonnotities) van de geldverstrekker op te nemen, waaruit blijkt dat er contact is geweest met de hypotheekklant. Dit in verband met het kwijtscheldingsproces.

 

Verliesdeclaratie

Wanneer er sprake is van gedwongen verkoop met verlies waarvoor de stichting Nationale Hypotheek Garantie zich borg heeft gesteld, is de geldverstrekker verplicht een verliesdeclaratie in te dienen bij de stichting. De termijn waarbinnen dit dient te gebeuren is verkort van 3 maanden naar 1 maand.

 

Opschortende voorwaarde

Het is de geldverstrekker toegestaan om een lening met NHG te verstrekken onder opschortende voorwaarde. In een dergelijk geval dient de opschortende voorwaarde en de situatie waarvoor deze van toepassing te worden opgenomen in zowel de offerte als de leningovereenkomst.

 

Declaratieformulier

Vanaf 1 januari zal de stichting NHG het beoordelingsproces inzake verliesdeclaratie en kwijtscheldingsregeling separaat beoordelen. Om deze reden heeft de stichting enkele aanpassingen aangebracht in het declaratieformulier.

 

Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

Bij een ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid mag er geen sprake zijn van een actuele betalingsachterstand op de hypotheek of andere financiële verplichtingen.

 

Bepaling aflossingsvrij gedeelte

In het geval van een aanvullende lening, bijvoorbeeld voor kwaliteitsverbetering van de woning, mag de geldverstrekker een aflossingsvrije lening verstrekken tot maximaal 50% van de marktwaarde van de woning. Bij bepaling van het aflossingsvrije gedeelte dient men eventuele bestaande lening(en) mee te tellen.

 

Aankoop bestaande woning via de regioveiling

Indien een bestaande woning aangekocht wordt via de regioveiling, mogen zowel koopsom als bijkomende kosten volledig worden meegefinancierd tot maximaal de marktwaarde van de woning. In een dergelijk geval doet het er niet toe of de bijkomende kosten meer dan 8% bedragen. Wanneer in de bijkomende kosten een bedrag is opgenomen vanuit een aanschrijving van de gemeente, mogen deze kosten in de berekening  buiten beschouwing worden gelaten en worden beschouwd als kosten voor kwaliteitsverbetering.

 

Verblijfsvergunning

Aanvragers waarvan het inkomen benodigd is voor het verkrijgen van NHG en die niet beschikken over de Nederlandse nationaliteit, maar wel over een nationaliteit uit de Europese Unie, Zwitserland, IJsland, Noorwegen of Liechtenstein, hoeven niet langer te beschikken over een sticker waaruit blijkt dat er sprake is van een inschrijving in Nederland las burger van de Europese Unie of het document Duurzaam verblijf burgers van de Unie, om in aanmerking te komen voor Nationale Hypotheek Garantie.

 

Vergelijking van gegevens

Gebleken is dat niet alle NHG-leningen worden gemeld en/of afgemeld. Om deze reden zal het voor de geldverstrekker vanaf 1 januari 2012 verplicht zijn mee te werken aan een jaarlijkse vergelijking van de gegevens van de stichting NHG en de gegevens van de geldverstrekker. De geldverstrekker zal hiervoor worden benaderd op het moment dat een vergelijking dient plaats te vinden.

Bron: NHG

 

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Preferente crediteuren

Preferente crediteuren zijn schuldeisers die een voorrecht hebben op alle of bepaalde goederen bij een faillissement, zoals de belastingdienst. De hypotheekhouder is ook een preferente crediteur.