Vroegtijdig einde startersleningen door verkeerde toewijzing

28 juli 2010

Koopstarters op de woningmarkt die de hulp van een VROM Starterslening nodig hebben voor de aankoop van hun eerste eigen huis vallen nu buiten de boot omdat het geld door verkeerde toewijzing terecht is gekomen bij kopers die deze steun slechts gedeeltelijk of soms zelfs helemaal niet nodig hebben. Mede hierdoor is VROM Starterslening tot een voortijdig einde gekomen. Vereniging Eigen Huis wil een aanpassing van de berekeningsmethodiek.

Hogere startersleningen verstrekt dan noodzakelijk

De verkeerde toewijzing van de overheidssteun voor koopstarters wordt veroorzaakt door de wijze waarop aanvragen voor startersleningen worden beoordeeld. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) – de uitvoeringsinstantie voor de Starterslening – hanteerde voor de beoordeling van de aanvragen tot 1 juli van dit jaar een toetsrente van 6% voor een 15-jarige rentevaste periode, terwijl de marktrente voor dergelijke hypotheken gedaald is naar 4,6%. Huizenkopers lijken daardoor meer financiële hulp nodig te hebben dan daadwerkelijk het geval is. Het verschil leidt tot een extra hoge Starterslening waar in feite geen noodzaak voor is. Voor de aanvrager is dit een leuk extraatje. Een Starterslening, die de eerste drie jaar renteloos en aflossingsvrij is, kan oplopen tot ruim 50.000 euro.

Aanpassing berekeningsmethodiek

Vereniging Eigen Huis wil dat SVn de berekeningsmethode van de Starterslening aanpast, zodat wordt getoetst op basis van de werkelijke hypotheekrente. Zo kan het nog beschikbare budget bij de resterende 135 gemeenten met een starterslening over een veel grotere groep kopers worden verdeeld dan nu het geval is.

Subsidiepot voortijdig leeg

In 2007 bedroeg het fonds voor de VROM starterslening 40 miljoen euro. Tussen begin 2007 en eind 2009 werden 5.238 Startersleningen verstrekt, waarvoor de helft van het totale budget werd gebruikt. Vooral nadat op 29 maart van dit jaar bekend werd dat de pot van de landelijke Koopsubsidie leeg was, steeg de vraag naar startersleningen sterk. Tussen januari en mei van dit jaar werden circa 3.500 aanvragen gehonoreerd, waarmee de resterende helft van het beschikbare budget werd opgemaakt.
Vereniging Eigen Huis is van mening dat de verkeerde beoordelingsmethodiek van het Svn er aan heeft bijgedragen dat op dit moment geen rijksgeld meer beschikbaar is voor de ondersteuning van koopstarters. Nu het geld op is, zetten slechts 135 gemeenten de regeling uit eigen middelen voort.

Hulp aan koopstarters noodzakelijk

Starters op de koopwoningenmarkt hebben het nog steeds moeilijk, maar zijn belangrijk voor de markt. Het is de enige groep die een huis kan kopen zonder belemmerd te worden door de verkoop van een oude woning. Maatregelen voor financiële ondersteuning van deze groep kopers bestaan nauwelijks nog. Het budget voor zowel de landelijke Koopsubsidie als de VROM-starterslening is nu op. Minister van Middelkoop is tot op heden niet bereid om aanvullend budget beschikbaar te stellen, ondanks de motie van de Tweede Kamer en aandringen van Vereniging Eigen Huis. Op dit moment ligt de keuze bij de afzonderlijke gemeenten om voor eigen rekening door te gaan met het aanbieden van startersleningen. Vereniging Eigen Huis doet een dringend beroep op gemeenten om startersleningen te blijven verstrekken. Het is dan wel noodzakelijk dat deze leningen terecht komen bij de starters die het echt nodig hebben.

Bron: VEH

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Openbaar pandrecht

Bij een openbaar pandrecht komt het pandrecht tot stand door een onderhandse akte of authentieke akte plus een mededeling aan de schuldenaar. Dit in tegenstelling tot het stil pandrecht, waar …