Hoofdpunten Miljoenennota 2008 voor (toekomstige) woningbezitters

19 september 2007

Houten – Het kabinet heeft dinsdag 18 september haar plannen voor de komende periode gepresenteerd in de miljoenennota. Opvallend was dat in de begroting voor 2008 het kabinet ervoor heeft gekozen de sterkste schouders de zwaarste lasten te laten dragen. De meeste mensen gaan er volgend jaar qua koopkracht iets op achteruit, waarbij het voor de hogere inkomens het meest merkbaar zal zijn.

Voor u als (toekomstig) koopwoningbezitter kunnen een aantal van deze plannen van invloed zijn. Wij hebben een kleine selectie gemaakt van deze punten.

Actieplan Nieuwbouw

Het kabinet wil de spanning op de woningmarkt verkleinen. Woonwensen en het beschikbare aanbod worden beter op elkaar afgestemd. Vooral bestaande woningen moeten energiezuiniger worden. Voor starters moet het eenvoudiger worden een huis te kopen. In het Actieplan Nieuwbouw zal het kabinet aangegeven hoe de nieuwbouw van woningen omhoog moet, zowel voor de periode waarin de lopende woningbouwafspraken van kracht zijn als voor de periode daarna. Ook wil het kabinet afspraken maken met betrokken partijen over een betere energieprestatie van bestaande woningen. Zo kunnen ook de woonlasten omlaag. Ten slotte is De Wet Bevordering Eigenwoningbezit aangepast om starters meer kansen te geven om een woning aan te kopen. Het verstrekken van startershypotheken wordt door gemeenten gestimuleerd.  

Inkomen

Het kabinet streeft naar een evenwichtig koopkrachtbeleid. Voor de hele kabinetsperiode voorspelt het Centraal Planbureau (CPB) voor iedereen een duidelijke koopkrachtverbetering. In 2008 zien een aantal groepen hun koopkracht echter nog licht dalen. Dat komt onder andere door de hogere inflatie (die komt in 2008 uit op een verwachte 2 procent), stijgende zorguitgaven en milieumaatregelen. Er zijn maatregelen getroffen die een effect kunnen hebben op uw inkomen. De aanvullende combinatiekorting en arbeidskorting worden verhoogd. Pensioenpremies voor een inkomen van boven de 185000 euro kunnen vanaf 2009 niet meer worden afgetrokken. Daarnaast wordt de fiscale bijtelling voor leaseauto’s in 2009 verhoogd van 22 naar 25 procent. Ook wordt het eigenwoningforfait voor woningen boven de 1 miljoen verhoogd (2,35% over het meerdere).  

Ruimtelijke inrichting Nederland

Het kabinet koppelt het streven naar een duurzame ruimtelijke inrichting aan het streven naar een mooi Nederland. Het tegengaan van verrommeling van het landschap is dan ook een belangrijke prioriteit. Een tweede speerpunt is het realiseren van een klimaatbestendig Nederland. De kabinetsambitie is om 80.000 tot 100.000 nieuwe woningen per jaar te realiseren. Een groot deel van deze woningen is gepland in de Randstad. De woningbouwplannen maken dan ook onderdeel uit van het Urgentieprogramma Randstad. Met deze productie wil men bewerkstelligen, dat meer mensen goed en betaalbaar kunnen wonen en starters in de huur- en de koopmarkt beter aan bod komen. De regering heeft een aantal maatregelen in gedachten om deze ambitie te bereiken. Voornamelijk ruimte voor bouwgrond en heldere regels voor bouwers en gemeenten zijn belangrijk. In 2007 en 2008 zullen naar verwachting meer woningen worden gerealiseerd dan in 2006. 

Bron: regering.nl

 

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Passeerdatum

De passeerdatum is de datum waarop de hypotheekakte en eventueel de transportakte bij de notaris passeren.