Asbestdakenverbod uitgesteld?

18 oktober 2018

Het was al eerder in het nieuws: de regering wil vanaf 1 januari 2024 een verbod op asbestdaken invoeren. Hierover werd recent in de Tweede Kamer gedebatteerd, ook naar aanleiding van een brief van Vereniging Eigen Huis, waarin werd opgeroepen om pas in te stemmen met dit verbod als er een duidelijk, uitvoerbaar plan is om het asbest uit particuliere woningen te verwijderen.

Een jaar extra

Al jaren wordt er volgens de VEH gesproken over een asbestdakenverbod in 2024, maar er is weinig concrete actie ondernomen om dit ‘doel’ te behalen vóór de gestelde deadline. Mede hierdoor heeft de Kamer door middel van stemming besloten om het verbod pas per 31 december 2024 in te laten gaan. Een jaar extra dus om haalbare plannen te maken voor de sanering van asbestdaken.

Alleen als collectief saneren

Dan gaat het vooral neerkomen op de financiering van de grootschalige sanering van asbestdaken. De VEH ontvangt namelijk nu al bericht van bewonersgroepen die tegen fikse problemen aanlopen als ze nu al – vooruitlopend op het verbod – hun daken willen saneren. Zo kunnen bijvoorbeeld rijtjeswoningen alleen als collectief worden gesaneerd, en als één bewoner niet mee wil doen hieraan, gaat het plan niet door. Daarnaast lopen de kosten vaak op tot tienduizenden euro’s, bedragen die huiseigenaren vaak niet kunnen betalen.

Asbestfonds

De VVD en het CDA vroegen in het debat de regering om een zogenaamd asbestfonds in het leven te roepen, die aangesproken kan worden door eigenaren van asbestdaken die de sanering niet kunnen betalen. In samenwerking met decentrale overheden en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) kan er wellicht genoeg geld worden vrijgemaakt om dit te financieren. Ook moet de regering onderzoeken hoe asbestdaken kosteneffectiever kunnen worden gesaneerd.

Landelijk overzicht

Het is niet precies duidelijk wat de omvang van de groep huizen is waarin nog asbest is verwerkt. Hierom werd in de Tweede Kamer voorgesteld met alle provincies samen een landelijk overzicht te maken met het totaal aantal vierkante meters aan daken met asbest die gesaneerd moeten worden. Dit moet dan ook worden gespecificeerd per gemeente. Zo is in ieder geval de omvang van het probleem duidelijk en kan de aanpak ervan hierop worden aangepast.

Wordt vervolgd…

In 2019 wordt verder duidelijk óf het fonds er komen gaat, en of er een duidelijk, uitvoerbaar plan is om de meeste asbestleiendaken te saneren vóór het verbod op 31 december 2024 ingaat. Hoe er precies op dit verbod gaat worden gehandhaafd, is ook nog niet duidelijk, maar de regering gaat hier in ieder geval na het recente debat mee aan de slag.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Bruto inkomen

Het bruto inkomen is het inkomen voor aftrek van belastingen en premies zonder overhevelingstoeslag. Op basis van dit inkomen wordt bekeken wat uw maximale mogelijkheden zijn voor een hypotheek.