AFM: Hypotheek maximaal 112% van waarde woning

6 oktober 2009

HOUTEN – De AFM heeft besloten dat er voor de aankoop van een woning toch meer mag worden geleend dan alleen de aanschafwaarde van de woning, ook overige kosten mogen worden meegefinancierd. Er moet dan wel worden afgelost of extra vermogen worden opgebouwd.

Met het oog op verantwoorde hypotheekkredietverstrekking is de Autoriteit Financiële Markten (AFM) wel van mening dat het huidige toetsingskader zou moeten worden aangescherpt. Dat is het voorstel dat de AFM vandaag gaat doen aan marktpartijen. Alle betrokken partijen kunnen nogmaals hun mening geven over dit voorstel en daarna zal de AFM beslissen.

De AFM stelt voor om het toetsingskader op de volgende punten aan te passen:
 1. De huidige norm wordt gedifferentieerd naar vier typen huishoudens en voor elk type huishouden wordt een zelfde financiële buffer ingebouwd;
 2. De mogelijkheid om af te wijken van de GHF(de zogenaamde explain-mogelijkheden) wordt beperkt;
 3. Er wordt een LTV-ratio voor de hoogte van de lening geïntroduceerd die gerelateerd is aan de aankoopwaarde van het huis. Het uitgangspunt daarbij is een maximumratio van 100% van de aankoopwaarde. De AFM stelt wel een aantal afwijkingsgronden voor, die het mogelijk maken in bepaalde gevallen meer dan 100% aankoopwaarde te lenen;
 4. De normen voor hypothecair en consumptief krediet worden beter op elkaar afgestemd.

Om negatieve effecten voor de woningmarkt zoveel mogelijk te voorkomen, stelt de AFM een algemene overgangsmaatregel voor. Deze houdt in dat er meer geleend kan worden dan het bedrag van 100% van de woningwaarde (maximaal 112%), wanneer het meerdere boven de 100% wordt afgelost, danwel als extra vermogen wordt opgebouwd in maximaal 5 à 7 jaar na het aangaan van de lening. Deze overgangsmaatregel wordt na twee jaar geëvalueerd.

Ook wat betreft de overgangsmaatregel ontvangt de AFM graag input van de geconsulteerde marktpartijen. Door middel van deze consultatie geeft de AFM belanghebbenden de gelegenheid commentaar te leveren op de voorstellen tot aanpassing van het toetsingskader.

Bron: rtzl.nl

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Borgstelling

Een borgstelling is een overeenkomst tussen een borg en een schuldeiser waarbij de borg zich verplicht een verbintenis van de schuldenaar na te komen, wanneer de schuldenaar zijn/haar verplichting niet nakomt. …